Dr.Natchapeem Jindara

แพทย์หญิง ณัชภีม จินดาหรา
(คุณหมอจูน)

ประวัติและผลงาน

– จบการศึกษาคณะเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

– ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยเเละฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง

การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

– 

บริการที่คุณหมอเชี่ยวชาญ​

X